International Standard Book Number (ISBN)


Apakah Itu ISBN/eISBN?

International Standard Book Number atau dikenali sebagai ISBN adalah satu nombor piawaian antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu. ISBN diberikan kepada bahan berbentuk fizikal (bercetak) manakala eISBN diberikan kepada bahan berbentuk digital (ebook atau audiobook) dan bahan sumber elektronik (CD, DVD atau pendrive)

ISBN/eISBN diperoleh daripada Agensi ISBN Antarabangsa yang berpusat di London. Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik sebagai Pusat Kebangsaan ISBN/eISBN di Malaysia mulai Ogos 1982.


Apakah nombor Blok ISBN/eISBN?

Blok ISBN/eISBN diberikan kepada penerbit yang telah berdaftar. Ianya terdiri dari set 10, 100, 1000 dan 10,000 nombor ISBN.


Adakah permohonan ISBN/eISBN dikenakan sebarang kos?

Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan perkhidmatan pemberian nombor ISBN/eISBN secara percuma kepada penerbit Malaysia yang berdaftar di bawah Program ISBN. Penerbit tidak dibenarkan menjual mana-mana nombor ISBN/eISBN yang telah diperuntukkan kepada mereka.


Berapakah jumlah mukasurat yang melayakkan permohonon ISBN/eISBN?

KATEGORI BAHANJUMLAH MUKASURAT
Dewasa32 (termasuk kulit luar)
Kanak - Kanak16 (termasuk kulit luar)


Siapa yang layak untuk memohon ISBN/eISBN?

Penerbit Malaysia atau penerbit yang berpusat di Malaysia layak dipertimbangkan untuk memohon nombor ISBN Malaysia. Penerbit yang layak dipertimbangkan adalah seperti berikut:-

 • Penerbit Individu (orang perseorangan). Terhad kepada warganegara Malaysia, pemastautin tetap dan pemegang kad Malaysia My 2nd Home (MM2H) sahaja.
 • Syarikat (penerbit komersil, syarikat perniagaan, dan lain-lain) yang berdaftar di Malaysia
 • Jabatan Kerajaan
 • Institusi pendidikan e.g. sekolah, kolej, universiti di Malaysia
 • Pertubuhan yang berdaftar, persatuan agama, persatuan clan, kelab dan lain-lain di Malaysia.

Apakah jenis bahan yang layak mendapat ISBN/eISBN?

Semua judul buku adalah layak dipertimbangkan untuk diberi ISBN/eISBN selagi ianya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Agensi ISBN Antarabangsa. ISBN/eISBN perlu dimohon sebelum sesuatu bahan diterbitkan.


Apakah kriteria pemberian ISBN/eISBN?

 • Setiap judul yang diterbitkan, tetapi TIDAK bagi cetakan semula buku yang sama
 • Setiap Edisi Baru bagi judul yang pernah diterbitkan, misalnya edisi ke-2, edisi semakan, dan lain-lain.
 • Cetakan semula buku yang dikeluarkan oleh penerbit yang berlainan.
 • Buku-buku dalam berlainan format, iaitu satu ISBN diberi kepada setiap jilid dan satu lagi ISBN diberi kepada seluruh set berkenaan sekiranya diperlukan.
 • Cetakan semula judul-judul yang pernah diterbitkan tanpa ISBN.
 • Penerbitan bersama. Setiap ISBN berbeza diberikan kepada setiap penerbit bersama yang memohon ISBN bagi judul tersebut.
 • Buku-buku yang diimport dari negara atau kawasan yang belum menyertai program ISBN.
 • Penerbitan helai cerai.
 • Bahan audio-visual pendidikan dan terbitan monograf dalam format tidak bercetak. Contoh: Bahan audio-visual untuk terbitan sekolah-sekolah atau institusi pengajian tinggi (CD-Rom, video, kaset dan lain-lain).

Adakah kemungkinan permohonan ISBN/eISBN tidak diterima?

Sekiranya penerbit tidak mengemukakan permohonan dan lampiran yang lengkap, permohonan penerbit tidak akan diterima dan dibatalkan.

Penerbit juga perlu mengemukakan permohonan yang menepati kriteria yang ditetapkan oleh Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN/PdP. Antara kriteria permohonan yang ditolak adalah permohonan yang terdiri daripada buku mewarna/buku sticker, buku panduan program/buku laporan program untuk edaran terhad/dalaman, diari, buku log, buku nota, buku catatan, katalog (buku konvokesyen/aturcara/program/pameran), kertas helaian muzik, periklanan dan promosi, majalah atau risalah.


Adakah pengedar, penjual buku dan pencetak layak memohon ISBN/eISBN?

Pengedar, penjual buku dan pencetak tidak layak memohon ISBN/eISBN kecuali jika mereka berdaftar sebagai penerbit.


Bolehkah saya memohon ISBN/eISBN di Malaysia dan menerbitkan buku tersebut di Negara lain?

Buku yang diberikan ISBN/eISBN oleh Pusat Kebangsaan ISBN hanya boleh diterbitkan di Malaysia sahaja. Jika ingin menerbitkan buku di Negara lain penerbit boleh memohon nombor ISBN/eISBN dari agensi ISBN Negara tersebut. Walau bagaimanapun, buku yang telah diterbitkan dengan ISBN/eISBN Malaysia boleh dijual di Negara lain.

Senarai agensi ISBN boleh diperolehi di:- https://www.isbn-international.org/agencies


Apakah syarat kelayakan bagi penerbit individu?

Hasil penulisan bahan hendaklah sepenuhnya dari penerbit individu itu sendiri (seorang penulis sahaja). Individu tersebut juga mestilah warganegara Malaysia atau pemastautin tetap atau pemegang kad Malaysia My 2nd Home (MM2H) sahaja


Apa itu surat rasmi dari jabatan kerajaan/agensi?

Bagi penerbit daripada jabatan kerajaan/agensi, surat iringan menggunakan kepala surat (letterhead) daripada jabatan kerajaan/agensi perlu disertakan bagi menyokong permohonan pendaftaran ke dalam Sistem Depositori.


Jika saya telah memohon nombor ISBN bagi bahan bercetak kulit nipis dan berhasrat untuk menerbitkan juga judul yang sama menggunakan kulit keras atau di dalam format yang berlainan seperti ebook (digital) dan CD adakah perlu saya memohon nombor ISBN yang lain?

Penerbit perlu membuat permohonan ISBN yang berbeza jika berhasrat untuk menerbitkan bahan di dalam format yang berlainan. Setiap format penerbitan tersebut akan diberikan ISBN yang berbeza.


Saya berhasrat untuk menerbitkan bahan dalam dwi-bahasa seperti di dalam Bahasa Inggeris dan juga Bahasa Melayu. Perlukah saya memohon dua (2) kali nombor ISBN bagi bahan terbitan tersebut?

Penerbit hanya perlu memohon sekali sahaja nombor ISBN bagi bahan tersebut dan hanya satu nombor ISBN yang akan diberikan kepada penerbit.


Adakah saya boleh mendapatkan eISBN sekiranya bahan saya telah siap sepenuhnya tetapi masih belum mempunyai platform/link di dalam internet?

Tidak boleh. Hanya bahan yang mempunyai platform/link sahaja yang akan dipertimbangkan.


Adakah saya perlu memohon dua (2) nombor eISBN sekiranya bahan digital yang telah saya hasilkan akan diletakkan pada dua (2) atau lebih platform/link?

Penerbit hanya perlu mendapatkan satu (1) nombor eISBN sahaja. Ini bagi mengelakkan kekeliruan kepada pengguna dan juga semua penggiat industri buku kerana bahan tersebut merupakan bahan yang sama.


Adakah penerbit perlu mendapatkan semula nombor eISBN sekiranya bahan yang telah diterbitkan sebelumnya tidak dapat diakses lagi oleh kerana ditukarkan kepada perisian terkini? Ini berikutan daripada perisian terdahulu telah dikemaskini dengan versi yang terkini.

Penerbit perlu memohon semula nombor eISBN. Ini bagi mengelakkan pengguna atau penggiat industri buku tersalah mendapatkan bahan yang mungkin tidak dapat diakses oleh mereka berikutan daripada penggunaan peranti/versi berbeza. (contohnya : epub2 ke epub3, pdf ke xps,postscript, html)


Saya telah menyiapkan separuh daripada hasil penulisan saya dan ianya telah diletakkan di dalam laman web. Adakah saya layak untuk memohon nombor eISBN?

Layak. Bagi bahan di dalam format digital, bahan tersebut perlulah dimuatnaik dan diletakkan di dalam web sekurang–kurangnya 30 peratus daripada hasil penulisan.


Adakah terdapat tempat tertentu untuk memaparkan barkod eISBN bagi bahan yang diterbitkan secara digital sepenuhnya?

Jenis BahanTempat Letak eISBN
Penerbitan digitalKulit belakang buku / Bahagian belakang buku / Muka surat terakhir
Video pembelajaran dan pengajaran (educational/instructional videos)Tajuk kredit (credits title)
Bahan mempunyai bekas seperti CD, DVD atau pendriveLabel bekas tersebut / Label pada CD, DVD atau pendrive


Dimanakah saya boleh merujuk nombor Identiti Penerbit terkini jika kehilangan atau terlupa?

Penerbit boleh merujuk nombor Identiti Penerbit (ID Penerbit) terkini dengan Pusat Kebangsaan ISBN. Nombor Identiti Penerbit tersebut adalah untuk kegunaan penerbit yang berdaftar dengan Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN sahaja dan tidak boleh didedahkan kepada pihak ketiga.


Sebagai penerbit baharu, apakah lagi perkhidmatan lain yang disediakan oleh PNM selain pemberian nombor ISBN bagi buku yang bakal diterbitkan.

PNM turut menyediakan perkhidmatan penyediaan data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan (PDP). Penerbit digalakkan untuk memohon data PDP sebagai nilai tambah kepada penerbitan buku yang berkualiti.


Adakah ISBN/eISBN menjamin hakcipta?

Penggunaan nombor ISBN/eISBN tidak menjamin hakcipta sesuatu bahan. Penggunaan nombor antarabangsa tersebut adalah sebagai identiti unik sesebuah penerbitan dan membezakan penerbitan yang mungkin sama atau mempunyai judul yang serupa. Hakcipta pula adalah bagi melindungi penulisan, drama, musik, dan hasil seni. Maklumat lanjut berkaitan hakcipta boleh didapati di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) https://www.myipo.gov.my/.


Bolehkah nombor ISBN/eISBN yang telah diberi dibatalkan?

Nombor ISBN/eISBN yang telah diperuntukkan bagi sesuatu bahan boleh dibatalkan dengan syarat buku tersebut belum dicetak dan diterbitkan lagi. Penerbit perlu membuat permohonan secara bertulis samada melalui surat atau email rasmi bagi tujuan tersebut kepada Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN/PDP dan salinan kepada Pusat Penyerahan Terbitan Negara.


Adakah penerbit boleh menangguhkan penerbitan?

Penerbit dibenarkan untuk membuat penangguhan penerbitan. Penerbit perlu memaklumkan penangguhan secara bertulis samada melalui surat atau email rasmi kepada Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN/PDP dan salinan kepada Pusat Penyerahan Terbitan Negara. Sekiranya penerbit membuat permohonan melalui Sistem Depositori, penerbit dibenarkan untuk mengemaskini tarikh jangka terbit sebanyak 3 kali sahaja.


Adakah Pusat Kebangsaan ISBN/eISBN membekalkan kod jalur ISBN?

Ya, pihak kami akan membekalkan kod jalur kepada penerbit.


Bagaimana dan di mana ISBN Dicetak?

ISBN adalah satu set nombor yang terdiri daripada 13 angka dan dipisahkan dengan tanda sengkang serta didahului dengan akronim ISBN.

Contoh: ISBN 978-967-19780-1-6

ISBN hendaklah dicetak di bahagian belakang (kulit belakang) buku di sebelah bawah.


Saya telah menukar harga dan juga kulit muka hadapan buku. Perlukah saya memohon nombor ISBN/eISBN baru?

Tidak perlu. Penerbit boleh menggunakan nombor ISBN/eISBN yang sama selagi kandungan dan judul buku tidak berubah. ISBN/eISBN hanya perlu dimohon jika bahan terbitan tersebut telah ditukar ke format lain misalnya edisi kulit keras dan edisi kulit nipis, e-book dan sebarang bentuk digital yang lain atau jika ada perubahan pada judul dan juga 30 peratus kandungan buku.


Saya berhasrat untuk mencetak semula bahan yang telah diterbitkan sebelum ini, perlukah saya memohon semula nombor ISBN?

Tidak perlu. ISBN tidak akan diberikan kepada bahan ulang cetak. Tetapi sekiranya penerbit ada membuat perubahan 30 peratus kandungan buku dalam cetakan semula tersebut, penerbit boleh mendapatkan ISBN bagi edisi kemaskini.


Saya sudah tidak lagi menerbitkan buku dan ingin menutup akaun. Apakah yang perlu dilakukan?

Penerbit perlu memaklumkan perkara tersebut secara bertulis samada melalui surat atau email rasmi kepada Pusat Kebangsaan ISBN/ISSN/PDP.


Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut ISBN?

Maklumat lanjut berkaitan ISBN/eISBN boleh didapati di laman web International ISBN Agency. https://www.isbn-international.org/.