PENYERAHAN BAHAN DIGITAL (DIGITAL DEPOSIT)

Arahan bagi penyerahan bahan digital adalah termasuk di dalam Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331). Ia terkandung di dalam klausa definisi “Bahan Perpustakaan” ertinya apa-apa bentuk cetakan, grafik, audio, elektronik atau media lain, di atas atau di mana maklumat ditulis, direkod, disimpan, dipamer atau dikeluar dan dikatagorikan bagi maksud Akta ini di dalam –

(a) Bahan perpustakaan yang bercetak termasuk buku, terbitan bersiri, peta, carta dan poster;

(b) Bahan perpustakaan yang tidak bercetak termasuk filem sinematograf, mikroform, piring hitam, rakam video dan audio dan media elektronik yang lain;


Tujuan

Tujuan arahan penyerahan bahan digital ini adalah sebagai langkah menyokong pemeliharaan warisan intelek Negara khususnya yang diterbitkan secara digital untuk rujukan generasi akan datang.


Faedah

Perpustakaan Negara Malaysia sedang merangka satu kaedah dan prosedur bagi memastikan akses kepada bahan-bahan digital diuruskan secara komprehensif, bagi memastikan kandungan digital dapat dipelihara dan dimanfaatkan oleh generasi kini dan akan datang memandangkan kepantasan perubahan teknologi semasa.


Penyerahan Bahan Digital

Semua bahan penerbitan digital yang diterbitkan di Malaysia, sama ada yang mempunyai atau tidak mempunyai eISBN/eISSN dan diedarkan kepada orang awam secara percuma atau dijual perlu diserah kepada PNM. Ini termasuk :

  • Buku elektronik (eBook),
  • terbitan bersiri elektronik seperti laporan tahunan, prosiding, direktori, jurnal, buletin, buku tahunan, majalah, buku panduan, laporan kajian penyelidikan,
  • video dan rakaman bunyi.


Format Serahan Bahan Digital

Bagi penerbitan berbentuk digital (born digital) bahan perlu diserahkan dalam bentuk format asal penerbitan. Walau bagaimanapun, di atas faktor-faktor tertentu, format pilihan PNM adalah seperti berikut :

Materials

Preferred Format

Text-based content

PDF, PDF/A, EPUB, MOBI

Images

JPEG, PNG, TIFF, MOBI

Audio Recordings

WAV,MP3, FLAC

Video Recordings

MP4

Maps

PDF, GEOPDF, TIFF, GEOTIFF

Bahan digital yang diserah di Bawah Akta 331 bahan perlu bebas dari Digital Right Management (DRM), dan tiada sebarang syarat-syarat teknikal yang menghalang daripada akses kepada kandungan bahan.

Penerbitan audio-visual dalam bentuk CD-ROM dan DVD adalah tertakluk di bawah Akta 331 dan perlu diserah sebanyak dua (2) unit kepada PNM.

Sekiranya perlu, PNM akan akan membuat salinan semula bagi bahan-baha audio-visual dalam format lain bagi tujuan pemeliharaan. Perbezaan format yang dipilih adalah bergantung kesesuaian teknologi semasa.


Akses Kepada Bahan Digital

Pengguna boleh membuat semakan judul bahan digital melalui OPAC PNM. Walau bagaimanapun akses kepada bahan digital hanya terhad kepada satu pengguna pada satu-satu masa. Bahan adalah dalam format read-only bagi mengelakkan tindakan muat turun, menyimpan/menyalin dan mencetak.

Kebenaran akses kepada kandungan bahan adalah berdasarkan terma dan syarat dari penerbit iaitu pemilik hak cipta sama ada paparan penuh, paparan sebahagian, pinjaman kepada pengguna mengikut tempoh masa tertentu samada boleh diakses di premis PNM sahaja atau di luar premis.


Hak Cipta

Semua bahan digital yang diserah di Bawah Akta 331 akan dipelihara di PNM bagi tujuan rujukan dan penyelidikan sahaja dan bukan tujuan komersil. Tahap akses kepada bahan digital adalah bergantung kepada kebenaran dari penerbIt.


Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut berkaitan penyerahan bahan digital, sila rujuk Soalan Lazim atau hubungi kami di

Pusat Penyerahan Terbitan Negara

Aras 2, Anjung Bestari,
Perpustakaan Negara Malaysia,
232, Jalan Tun Razak
50572 Kuala Lumpur

Tel : 603-2687 1940/1841/1785/1772
Faks : 603-2693 7235
Email :pptn@pnm.gov.my